Category: Gaelic

Sort

Showing 1-6 of 6

Cogadh na Saorsa: Solus Lathail a' Chuibhrionn Fheasgair

By: Bagster, Samuel

Price: £4.75

Publisher: Edinburgh, The Church of Scotland and The Free Church of Scotland: 1944

Seller ID: 465277

Binding: Cloth

Condition: Average Plus


Searmoin Ghaidhlig leis an Urr Gilleasbuig Maccuaig a bha an Deimhidh (Gaelic Sermons)

By: Cook, Archibald (MacCuaig, Gilleasbuig); Mackay, John R (editor)

Price: £4.75

Publisher: Glasgow, Alasdair MacLabhruinn 's a Mhic: 1946

Seller ID: 465307

Binding: Cloth

Condition: Good


Image for Eachdraidh nan Urramach ann an Alba, an Aimsiribh na Geur-leanmhuinn

Eachdraidh nan Urramach ann an Alba, an Aimsiribh na Geur-leanmhuinn

By: Howie, John

Price: £55.00

Publisher: London, William MacKenzie: 1875

Seller ID: 010171

Binding: Half-Leather

Condition: Average Minus


Iomradh Air Beatha Agus Ministreileachd an Urramaich R M McCheyne (Beatha Agus Searmoinean)

By: M'Cheyne, (McCheyne) Robert Murray; Sinclair, Ailean (editor)

Price: £1.00

Publisher: Edinburgh, Religious Tract & Book Society of Scotland: 1891

Seller ID: 493876

Binding: Cloth

Condition: Poor


The Christian: An Elergy in Three Parts

By: MacDonald, John (Ferintosh)

Price: £1.00

Publisher: Edinburgh, Knox Press: 1976

Seller ID: 493448

Binding: Pamphlet

Condition: Good


Leabhar Aideachaidh A' Chreidimh (etc.)

By: Westminster Assembly

Price: £3.75

Publisher: Edinburgh, Free Church of Scotland: 1960

Seller ID: 493858

Binding: Cloth

Condition: Average